Jou privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar een dossier aanlegt. Dit is ook verplicht door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die jouw behandelaar, alleen na je expliciete toestemming, opvraagt bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld je huisarts.

 

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Je behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. En heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, als jouw behandelaar voor een langere periode afwezig is.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als je behandelaar om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal hij/zij je eerst informeren en expliciete toestemming vragen. Als cliënt heb je altijd inzagerecht, en mag je tegen een geringe vergoeding kopies van (delen van) het dossier opvragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de WGBO. Als je wilt dat de gegevens na afloop van de behandeling vernietigd worden, kun je een schriftelijk en ondertekend verzoek daartoe indienen en zullen wij jouw gegevens vernietigen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor eventuele declaratie bij jouw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’ of ‘Basis GGZ’
 • de kosten van het consult
 • voor Basis GGZ: ook uw BSN